onsdag 26 mars 2008

Lovsång och tillbedjan

1 DU OMSLUTER MEJ PÅ ALLA SIDOR

Du omsluter mej på alla sidor / och du håller mej i din hand. / Du omsluter mej på alla sidor / och du håller mej i din hand.
Text: Kung David (Psaltaren 139:5) Musik: Hans-Lennart Raask 1982

2 GLADA VI NU HALLELUJA VILL SJUNGA
1. Glada vi nu halleluja vill sjunga, / lekfulla jublar nu hjärta och tunga. / Herren oss hjälper, vår hunger han mättar, / synden förlåter och bördorna lättar.

2. Allt som har anda ska lovsjunga Herren, / jubla från morgonen ända till kvällen. / Vägen och livet i Kristus vi funnit, / döden och satan har han övervunnit.
3. Ångrande syndare rikt han benådar, / håller bestämt vad i ordet han lovar. / Till sina älskade barn vill han ha oss, / hur ska han någonsin kunna bedra oss?
*4. Tack, Fader vår, som oss löste ur banden, / evigt högtlovad med Sonen och Anden. / Du som har varit och är utan ände, / tack att ditt ansikte du till oss vände!
Text: Johann Agricola, N.F.S. Grundtvig, övers. A.H. 1991. Musik: L M Lindeman*3 HELA VÄRLDEN FRÖJDES HERRAN

1. Hela världen fröjdes Herran / tidigt och av hjärtans grund. / Kom från orter när och fjärran, / ni som står i hans förbund. / Träd nu fram med lust och fröjd, / lovsjung Gud i himmelshöjd.
*2. Han är den som oss har skapat / till sitt folk och sina får, / frälsat det som var förtappat / och är den som med oss står, / vill oss en gång föra in / uti himlaglädjen sin.
*3. Tacka honom i hans portar, / lovsjung i hans tempelgård. / Samlas hit från alla orter, / prisa den om oss har vård. / Han oss nådig är och blid, / trofast intill evig tid.
Text: J Franck 1653 (35 år), Jakob Arrhenius 1691 (49 år), Jesper Svedberg 1694 (41 år), ngt bearb. Musik: Troligen svensk 1676
*1. Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig! / När den nya dagen gryr vår lovsång till dig går. / Helig, helig, helig, nådefull och mäktig, / dig vi tillbedja, Gud och Fader vår.
*2. Helig, helig, helig, sjunga helgon alla, / sänka sina gyllne kronor för din härlighet. / Ned för dig keruber och serafer falla. / Du var och är och blir i evighet.
*3. Helig, helig, helig, hög och otillgänglig / är din glans den klara, som ej syndigt öga ser. / Evig är din nåd, din kärlek oförgänglig. / Allgod till stoftets barn du skådar ner.
*4. Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig! / Över himlar, jord och hav ditt herravälde når. / Helig, helig, helig, nådefull och mäktig, / dig vi tillbedja, Gud och Fader vår.

*4 HELIG, HELIG, HELIG HERRE SEBAOT

Helig, helig, helig Herre Sebaot. / Helig, helig, helig Herre Sebaot. / Hela jorden är full av din härlighet, / hela jorden är full av din härlighet, / hela jorden är full av din härlighet. / Ära vare Gud!
Text: Jesaja 6:3 Musik: Nolene Prince 1976

*5 HERREN, VÅR GUD


*1. Herren, vår Gud, är en Konung i makt och i ära. / Kom, alla folk, att vårt eviga lov honom bära! / Himmel och jord bärs av hans kraftiga ord, / allt han sitt hägn vill beskära.
*2. Pris vare Herren, som allting så härligt bereder, / som oss har skapat och blickar i nåd till oss neder, / som i vår nöd skänker oss välfärd och bröd / och sitt beskydd kring oss breder.
*3. Herren, vår Gud, vare lov, som en Far för oss blivit, / som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit, / som på vår jord / leder med Ande och ord / dem som åt Kristus sig givit.
*4. Herren, vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna! / Kraften är hans och all vishet och ära allena. / Pris ske hans namn, / att han oss vill i sin famn / alla med Kristus förena.
Text: Joachim Neander 1680 (30 år), Zacharias Topelius 1869 (51 år), bearb. Musik: Stralsund 1665

6 HERREN ÄR MIN STARKHET
//: Herren är min starkhet och min lovsång://: Han blev mej till frälsning :// Herren är min starkhet och min lovsång.
Text: Psaltaren 118:14 Musik: Eva Pettersson 1972

7 HÖGTLOVAT VARE JESU NAMN

1. Högtlovat vare Jesu namn, / du änglaskara, sjung, / och bär den gyllne kronan fram / till honom, alla kungars kung.
2. Och du, martyrers trogna här, / som gått en stig så tung, / dig skynda fram, din hyllning bär / att ära honom, kungars kung.
3. Du Herrens folk, som löst han har / ur syndens boja tung, / träd fram med lovsång, ren och klar, / att prisa honom, kungars kung.
4. Upp, varje folk och släkt och stam / och Herrens ära sjung. / Vak upp, mitt hjärta, skynda fram / att hylla honom, kungars kung.
*5. Dig, Herre Jesus, vi tillber / och om din nåd bär bud / tills vi i härlighet dig ser, / vår Jesus, Herre, Konung, Gud!
Text: Edward Perronet 1779 (53 år), Erik Nyström 1893 (51 år), bearb. v. 5 A.H. 2008 Musik: William Shrubsole 1779

*8 LOV, ÄRA OCH PRIS

*1. Lov, ära och pris / dej vår Fader och vän / som alltid oss älskat och älskar oss än. //: Halleluja! Din är äran! Halleluja! Amen! ://
*2. Lov, ära och pris / dej Guds heliga Lamm, / som bar våra synder på korsträdets stam! / Halleluja...
*3. Lov, ära och pris, dej, vår Hjälpare god, / som vittnar om Jesu försonande blod! / Halleluja... Text: W P Mackay 1863 (24 år), J Stadling 1880, ngt bearb. Musik: J J Husband omkring 1820

9LOVA HERREN, LOVA HERREN

1. Lova Herren, lova Herren / över hela jordens ring! / Tacka honom, ty hans godhet / tränger på oss runt omkring! / Allt vad liv och anda har / prise högt sin Gud och Far!
2. Han har skapat jord och himmel, / havet och vad däri är. / Så det lilla som det stora / han på sina skuldror bär. / Lova honom varje stund, / prisa Gud av hjärtats grund!
3. Men av allt som Gud har skapat / mänskan honom kärast är. / O du underbara kärlek, / som jag helt ej fattar här, / dig jag vill på barnavis / sjunga ära, lov och pris!
4. Ty så älskade Gud världen, / han om mänskan var så mån / att han oss till liv och frälsning / gav i döden ut sin Son. / Därför sjunger vi med fröjd: / Ära vare Gud i höjd!
Text: Joel Blomqvist 1879 (39 år) Musik: Joel Blomqvist 1879

10 LOVA HERREN, MIN SJÄL Lova Herren, min själ, / lova Herren, min själ / och förgät ej vad gott han dej gjort, / och förgät ej vad gott han dej gjort.
Text: David (Psalt. 103:2) Musik: Göte Strandsjö 1968

11 LOVEN GUD MED GLÄDJESÅNG

1. Loven Gud med glädjesång / uti hans helgedom, / och i fästet av hans makt / lovsjungen Herranom. / Loven honom, allt vad anda har, / giv åt Gud din lovsång ren och klar / för hans kärlek, allom uppenbar. / Sjung hans pris. Halleluja!
2. Loven för hans gärningar, / hans stora härlighet. / Hyllen med en värdig sång / hans höga majestät. / Loven honom...
3. Loven med basuners ton / och cittrors, harpors ljud, / ja, till puka, strängaspel / och flöjt lovsjungen Gud. / Loven honom...
4. Loven med cymbalers klang, / välljudande och klar. / Allt lovsjunge Herren Gud, / allt, allt vad anda har. / Loven honom...
Text: A L Skoog Musik: A L Skoog12 LOVSJUNG VÅR HERRES JESU KÄRLEK

1. Lovsjung vår Herres Jesu kärlek, / som trofast in i korsets död / för oss har utstått hån och smälek, / ja, avgrundskvalens hemska nöd! / O Jesus, du vår Herre kära, / till dig vi frambär tack och ära!
2. Ja, din, min Jesus, vill jag bliva, / i liv och död, ja, endast din. / Låt nu din helge Ande skriva / din kärlek djupt i hjärtat in! / Så skall min ande och min tunga / i evighet ditt namn lovsjunga.
3. Lär mig att till din kärleks ära / uppoffra mig med liv och allt, / att troget bliva vid din lära / och i den kärlek du befallt, / så skall jag dig, min Jesus kära, / ett evigt lov och pris frambära. Text: F G Hedberg 1847 (36 år), ngt bearb. Musik: Dimitrij Bortnjanskij 1822

13 MIN GUD, NÄR JAG BETÄNKER

1. Min Gud, när jag betänker / vad du har gjort för mig, / vad nåd du städs mig skänker / jag får ju allt av dig / då blir jag hjärtligt glader, / då lockas lovet fram: / jag tackar dig, min Fader, / jag tackar dig, Guds Lamm.
2. Du döden för mig smakat, / du mina synder bar, / och över mig du vakat / i alla mina dar. / Vad hade av mig blivit / om du ej handlat så, / om du ej nåd mig givit / jag måst i döden gå.
3. Nu är jag redan salig / och går till himmelen. / Jag njuter fröjd otalig / i Gud, min bäste vän. / Han själv skall mig bevara, / hans nåd är alltid ny, / och hotar någon fara / till honom får jag fly.
4. O, skulle jag då sörja / som har en sådan Gud? / Nej, hellre må jag börja / att höja lovets ljud. / Ja, Herren vill jag prisa: / hans nåd och trofasthet / skall bli min nya visa / i tid och evighet.
Text: Nils Frykman 1876 (34 år), ngt bearb. Musik: Ur Hemlandssånger 1877

14 NU LOV OCH PRIS!

1. Nu lov och pris! Jag vet ej mer / som återstår, så allt är färdigt! / Vad helst hos mig jag känner, ser, / är Lammet dock den äran värdigt, / att det för mig försonat allt / och gäller evigt tusenfalt / mer än allt, / mer än allt.
2. Jag är visst ej tillfreds med mig, / ty i mitt kött bor synder alla. / Mitt hjärta bär ännu i sig / förbjudna fruktens bittra galla. / Så varför sjunger jag då nöjd / om evig nåd, om frid och fröjd / helt förnöjd, / helt förnöjd?
3. Det har jag, Jesus, blott av dig! / Du, du är värd den fröjdesången, / som gav ditt dyra blod för mig / och i det helga är ingången. / I all min största uselhet / har jag dock full rättfärdighet / blott i det, / blott i det.
4. Det är en obeskrivlig tröst, / det lättar alla levnadsplikter, / det fyller mitt beklämda bröst / med höga, himmelska utsikter, / att du gick dit med dina sår / och där med dessa tecken står / helt som vår, / helt som vår.
5. De såren ropar varje stund, / de ropar om den vunna striden, / de ropar: nåd, pardon, misskund / för alla Adams barn i tiden! / Så står du, Jesus, ock för mig / hos Gud en präst evinnerlig / ock för mig, / ock för mig.
6. När jag är skröplig, kall och svag, / förströdd av allt som ögat möter, / då har jag dig som natt och dag / i himmelen min gudstjänst sköter, / som i Guds åsyn står för mig / och nu i allt framställer dig / ock för mig, ock för mig.
7. Då jag är kall, så är du varm, / är jag förströdd, är du andäktig. / Då jag är syndig, svag och arm, / då är du helig, rik, allsmäktig. / Blott skröplighet har jag i mig, / min helighet har du i dig, / ja, i dig, ja, i dig.
8. Så sant som du, o Jesus, står / uti vårt ställe i det höga, / så sant som du har blivit vår / rättfärdighet för Faderns öga, / så sant är jag i denna skrud / Guds hjärtas lust och täcka brud, / o min Gud, / o min Gud!
9. Den bästa människa i sig / är döden värd, har synd otalig. / Den sämste kristen är i dig, / o Jesus, / helt rättfärdig, salig! / Lov, ära, pris evinnerlig! / All salighet är blott i dig, / blott i dig, / blott i dig.
Text: C O Rosenius 1853 (37 år), ngt bearb. A.H. 2008 Musik: Rut Lindmark 1993 (31 år) - alt. O Ahnfelt

*15 NU LOVSJUNG HERRENS NAMN!

*1. Nu lovsjung Herrens namn! / Kom, alla jordens länder, / förena er med oss / och sjung med lyfta händer, / ty väldig över oss / är Guds barmhärtighet / och fast hans sanning står / i tid och evighet.

*2. Halleluja! I Gud / vår lovsång strömmar samman / på alla jordens språk. / Halleluja och Amen! / Ett högt Halleluja / för frälsning och för frid, / och Amen, ty all makt / är hans för evig tid. Text: Psalt. 117, M B Landstad, övers. A.H. 1991 Musik: J Cruger 1647 ("Nu tacka Gud, allt folk")

16 O DU ÄRANS KONUNG

1. O du ärans konung, Herre Jesu Kriste, / du den förste och den siste, / du som ingen växling och förvandling lider / såsom vi av år och tider, / pris ske dig innerlig, / må var själ och tunga / blott ditt namn lovsjunga!
2. Konung med de helga, / dyra, djupa såren, / du som gav ditt liv för fåren, / du är mild och tålig, mäktig i de svaga, / låt vårt lov dig väl behaga! / Själv ditt verk / i oss stärk! / Må om möjligt alla / för ditt kors nedfalla!
3. Synden du förlåter, / syndare benådar, / grunden därtill jag ock skådar, / när jag ser dig sargad, / törnekrönt och hädad, / pinad, slagen och försmädad / hänga där, / Herre kär, / på det korset höga / för mitt häpna öga.
4. O så vill jag prisa, / prisa dig allena, / dig, Guds Lamm, du dyra, rena, / dig du ärans konung, / konung utan like, / som mig kallat till ditt rike! / Pris ske dig! / Lär du mig / själv åt dig hembära / evigt lov och ära!
Text: Lina Sandell 1864 (32 år) efter Joachim Neander 1680 (30 år) Musik: Joachim Neander 1680 ("Wunderbarer König")

17 O STORE GUD

1. O store Gud, när jag den värld beskådar / som du har skapat med ditt allmaktsord, / hur där din visdom väver livets trådar / och alla väsen mättas vid ditt bord, //: då brister själen ut i lovsångsljud: / o store Gud, o store Gud ://
2. När jag hör åskans röst och stormar brusa / och blixtens klingor springa fram ur skyn, / när regnets kalla, friska skurar susa / och löftets båge glänser för min syn / då brister själen ut...
3. När sommarvinden susar över fälten, / när blommor dofta invid källans strand, / när trastar drilla i de gröna tälten / vid furuskogens tysta, dunkla rand, / då brister själen ut...
4. När jag i Bibeln skådar alla under / som Herren gjort sen förste Adams tid, / hur nådefull han varit alla stunder / och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid, / då brister själen ut...
5. När tryckt av synd och skuld jag faller neder / vid Herrens fot och ber om nåd och frid, / och han min själ på rätta vägen leder / och frälsar mig från all min synd och strid, / då brister själen ut...
6. När en gång alla tidens höljen falla / och jag får skåda det jag nu får tro, / och evighetens klara klockor kalla / min frälsta ande till dess sabbatsro, //: då brister själen ut i lovsångsljud: / Tack, gode Gud, tack, gode Gud! ://
Text: Carl Boberg 1885 (26 år), ngt bearb Musik: Tryckt 1889

18 UPP, ALLA TING SOM GUD HAR GJORT

1. Upp, alla ting som Gud har gjort, / hans härlighet att prisa! / Det minsta av hans verk är stort / och kan hans allmakt visa.
2. Om alla kungar gick på rad / i all sin makt och vilja, / de kunde dock det minsta blad / ej sätta på en lilja.
3. De minsta gräs i dal och skog / och högt på bergets hjässa, / var skulle jag få visdom nog / att rätt beskriva dessa?
4. Vad skall jag säga när jag går / på sköna sommarängar / och fågelsången örat når / som lek på harposträngar?
5. Vad ska jag säga när jag ser / så många munnar gapa / när jag i vattnet kikar ner? / O tänk vad Gud kan skapa!
6. Vad ska jag säga när jag opp / mot solens rike kisar? / Den vida rymden, ljusets lopp / Guds stora kraft bevisar.
7. Vad ska jag säga, när jag ser / hur skönt mej Gud har danat? / Fastän jag är en nypa ler / har jag hans storhet anat.
8. Vad ska jag säga? Gud är här / fast orden inte räcker. / O Gud, så stor din visdom är! / Din godhet lovsång väcker!
*9. Upp, alla som på jorden bor! / Slå era stämmor samman: / Halleluja, vår Gud är stor! / Och himlen svarar: Amen!
Text: v. 1-6, 8-9 Hans Adolf Brorson 1734 (40 år), v. 7 samt övers. A.H. 1989, 2007 Musik: tjeckisk 1576/M Praetorius 1610

19 VEM ÄR EN SÅDAN GUD SOM VÅR?

1. Vem är en sådan Gud som vår? / Var finner man hans like? / Hur hög och underbar han står / mitt i sitt allmaktsrike, / när han med kraften i sitt ord / har skapat himmel, hav och jord / och allt som däri rör sig!
2. Och detta Herrens storverk var / fullkomligt, gott och härligt. / Men ack, hur efter några dar / det skövlades förfärligt! / Då blev det ont, som förr var gott, / och genom Adams fall och brott / har världen syndig blivit.
3. Men vi behöver ej förgås, / ty Gud är mänska bliven / och i hans liv och död för oss / är evig lösen given. / Fullbordat, ropte han till slut: / så strök han hela skulden ut. / Den detta tror är salig.
4. Ja, salig såsom Adam själv / och lika ren som Eva / han tvagen är i nådens älv / och får i Kristus leva. / Så har han en befriad själ / till skänks av sin Immanuel, / sin Skapare och frände.
5. Så sjunge den som salig är / och glad i tron kan sjunga, / så sjunge hela himlens här / och varje mänskotunga / dig, Jesus, evigt lov och pris, / att du på så fullkomligt vis / från döden oss har frälsat!
Text: v. 2-5 trol. Anders Carl Rutström, (nr 2 i Sions Nya Sånger, "En punkt i evighetens längd"), v. 1 möjl. O Ahnfelt (först publ. i Ahnfelts sånger). Musik: Jan-Olof Kulander 1993 ("När dagen fylls av fågelsång")

DU ÄR HELIG, DU ÄR HEL Text: Per Harling 1985 (Psalmer o Sånger 785) Musik: Per Harling 1985 DU ÄR HELIG OCH HELIGHET Text: Tomas Boström 1991 (Psalmer och Sånger 786) Musik: J Lyander 1991 GUD, VÅR FADER, GUD, VÅR FADER Text: Pelle Karlsson 1975 efter Upp. 5:9-13 (Segertoner 326) Musik: Pelle Karlsson 1975 GUD, VÅR GUD, VI LOVAR DIG Text: Te Deum från 400-talet, I Franz 1771, Olov Hartman 1980 (SvPs 1) Musik: Tysk österrikisk, Sagan 1772/Wien 1774 HALLELUJA, SJUNG OM JESUS Text: W C Dix 1868, Anders Frostenson 1967 (SvPs 15) Musik: R H Prichard 1855, alt. S Wesley HEJ, HIMLARYMDER Text: Engelsk efter Psalt. 148, S Axelson 1977 (Psalmer o Sånger 333) Musik: N Hodgson HELIG, HELIG, HELIG, HERRE GUD Text: R Heber 1826, J A Eklund 1934 (SvPs 3) Musik: J B Dykes 1861 JAG VILL GE DIG, O HERRE, MIN LOVSÅNG Text: Christer Hultgren 1978 (Psalmer och Sånger 336) Musik: Christer Hultgren 1978 JAG VILL UPPHÖJA DIG, GUD Text: M O´Shields 1981, sv. övers. 1982 (Psalmer o Sånger 787) Musik: M O´Shields 1981 LOVA GUD I HIMMELSHÖJD Text: J Svedberg 1694, Britt G Hallqvist 1983 (SvPs 6) Musik: Herrnhut 1740, London 1742 LOVA HERREN, SOL OCH MÅNE Text: Anders Frostenson 1958 Musik: Lennart Wenström-Lekare 1958 LOVAD VARE HERREN, VÅRA FÄDERS GUD Text: H Spegel 1686, K-G Hildebrand 1979 Musik: Troligen svensk 1697 MIN SJÄL SKALL LOVA HERRAN Text: J Gramann (Poliander) 1530, Laurentius Petri Nericius? 1567, J O Wallin 1816, Britt G Hallqvist 1982 Musik: 1400-talet/H Kugelmann 1540 NU TACKA GUD, ALLT FOLK Text: M Rinkart 1636, J Svedberg 1694, K-G Hildebrand 1983 Musik: Johann Cruger 1647 VÄRDIGT, VÄRDIGT ÄR GUDS LAMM Text: Artur Erikson 1985 Musik: Okänd

1 kommentar:

Benaía sa...

Congratulations!
It´s amazing! It´s wonderful!
I like your Blog very much.
How about doing the same thing with the SEGERTONER 1930. it´ll be great.

Thank you very much.

Benaía